سيد علي اكبر هدايتي
سيد علي اكبر هدايتي

سيد علي اكبر هدايتي

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: hedayati(at) gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 30533
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان