وبگاه شخصی سيد علي اكبر هدايتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. هدایتی، ع. جهانبخشی، ع. مرادزاده، م. , بررسی سمیت تحت کشنده نانو اکسید روی بر شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی, زیست شناسی جانوری تجربی, 1394, شماره (4)
 2. هدایتی، ع. جعفری، ا. نصراله پورمقدم، م, بررسی تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی ماهی فیتوفاگ در مواجهه با غلظت‌های حاد و تحت حاد کادمیوم, فلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات., 1393 دوره 3, شماره (1), صفحه 57-67.
 3. هدایتی، ع. خلیلی، م. غفاری، ح., بررسي آسیب شناسی بافت آبشش ماهي کاراس طلایی در معرض غلظتهای تحت کشنده کلرید كادميوم. . , نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی
 1. Hedayati, A. Ghaffari, H. Gerami, M.H. 2015., 1. Length–weight relationships of two fish species from Gamsiab Reservoir, western Iran: Alburnus mossulensis and Luciobarbus esocinus Heckel, ., J. Appl. Ichthyol. DOI: 10.1111/jai.12915, 2015, شماره (1), 11
 2. Hedayati, A. . , 2. Biomarkers as New Monitoring Method of Coastal Pollutants. ) , Coastal Zone Management. Volume 18. Issue 4, 1000e114. (Editorial paper, 2015, شماره (1), 11
 3. Response of plasma cooper, ceruloplasmin, iron and ions in carp to waterborne copper ion and nanoparticle exposure., Hedayati, Hoseini, M. Hoseinifar, S. 2015. , Comparative physiology and biochemistry (part C). dx.doi.org/10.1016/j.cbpc.2015.09.007, 2015, شماره (1), 11
 4. Hedayati, Ghaffari, H. Shahbazi, S. Gerami,, Acute Toxicity and Behavioral Changes Associated with Diazinon in Rutilus rutilus caspicus and Hypophthalmicthys molitrix., Iranian Journal of Toxicology. 9, No 30, 2015, شماره (1), 11
 5. 9. Hedayati and Hassan Nataj Niazie., Hematological changes of silver carp in response to Diazinon pesticide. , Journal of Environmental Health Science & Engineering. 13:52 DOI 10.1186/s40201-015-0208-9, 2015, شماره (1), 11
 6. Acute toxicity of waterborne manganese to Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) – gill histopathology, immune indices, oxidative condition, and saltwater resistance,, Hedayati, A. Hoseini, A.M. Ghelichpour, M. 2015., Toxicological & Environmental Chemistry, DOI: 10.1080/02772248.2015.1028408, 2015, شماره (1), 11
 7. Effect of CuO nanoparticles on some hematological indices of rainbow trout their potential toxicity,, Khabbazi, M. Harsij, M. Hedayati, A. Gholipoor, H. Gerami, M.H. Ghafari Farsani, H. , 11. Nano-medicine Journal. 2(1): 67-73., 2015, شماره (1), 11
 8. Jahanbakhshi, A. Hedayati, A. Pirbeigi, A. Javadimoosavi. M., Determination of acute toxicity and the effects of sub-acute concentrations of CuO-NPs on blood parameters in Rutilus rutilus., NanoMedicine Journal. 2(3): 195-202., 2015, شماره (1), 11

     بازديد : 27475
   Copyright © 2014
   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان