وبگاه شخصی سيد علي اكبر هدايتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سيد علي اكبر
نام خانوادگي: هدايتي
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: شیلات
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: hedayati@ gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسي شيلات    
كارشناسي ارشدمهندسي شيلات    
دكتريبيولوژي دريا    
  تخصص اصلی


آلودگی دریا


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگليسي- ايتاليايي


تخصص اصلي :
بيولوژي دريا- اكولوژي دريا- آلودگي دريا- محيط زيست دريايي
  بازديد : 27474
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان